bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Pomoc BIP


DOST?P DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOST?PNIONYCH W BIP
Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udost?pniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzaj?cym) przez 24h/dob? bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzaj?cy s? informowani o chwilowym zablokowaniu po??cze? z t? stron?. Dost?p do informacji publicznych udost?pnionych w naszym BIP jest równie? mo?liwy poprzez stron? g?ówn? BIP posiadaj?c? adres URL - www.bip.gov.pl wed?ug menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP
Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), sk?ada si? z 3 cz??ci: nag?ówka, menu przedmiotowego, pola publikacji tre?ci. Zawarto?? pola publikacji tre?ci ulega zmianie w zale?no?ci od wyboru danego dzia?u z nag?ówka lub menu przedmiotowego i wy?wietlanej dzi?ki temu tre?ci.

ZAWARTO?? NAG?ÓWKA
W górnych rogach nag?ówka zamieszczone s? elementy graficzne: logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naci?ni?ciu przeniesie nas na stron? g?ówn? BIP, prowadzon? przez Ministra MSWiA, herb lub logo podmiotu. W sk?ad nag?ówka wchodz? równie? zamieszczone dzia?y informacyjne. W polu nag?ówka s? to kolejno:
strona g?ówna - poprzez klikni?cie myszk? w nazw?, przenosi nas do strony g?ównej biuletynu
dokumenty - zawiera pliki do pobrania,
redakcja - dane teleadresowe do zespo?u redaguj?cego podmiotow? stron? naszego Biuletynu.

MENU PRZEDMIOTOWE
Lew? stron? Biuletynu zajmuje kolumna stanowi?ca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które s? zestawione informacje publiczne udost?pniane w BIP. Wybór danego dzia?u poprzez klikniecie myszk? w jego nazw?, spowoduje wy?wietlenie zawarto?ci tego dzia?u w polu publikacji tre?ci.

POLE PUBLIKACJI TRE?CI
?rodkowa i zarazem najwi?ksza cz??? strony Biuletynu. Pole to s?u?y do wy?wietlania tre?ci zawartej w poszczególnych dzia?ach i poddzia?ach BIP.

ELEMENTY KA?DEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ
Ka?da informacja publiczna, jaka zosta?a opublikowana w naszym BIP, poza sw? tre?ci? w postaci tekstu, za??czników, linków, zdj??, tabel, itp., posiada na swym ko?cu stopk? informacyjn? okre?laj?c?: to?samo?? osoby, która wytworzy?a informacj? lub odpowiada za tre?? informacji, to?samo?? osoby (redaktora), która wprowadzi?a informacj? do BIP, oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udost?pnienia w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej tre?ci: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polega?a, to?samo?? osoby dokonuj?cej zmiany, rejestr wszystkich zmian jakim informacja by?a poddawana od momentu jej udost?pnienia w BIP, ikona drukarki oznaczaj?ca mo?liwo?? wydrukowania tre?ci tej informacji publicznej, bez nag?ówka i menu tematycznego BIP. Wygl?d przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przegl?darki, które uruchamia si? po klikni?ciu w ikon? drukarki. Tre?? ka?dej informacji publicznej wy?wietla si? w polu publikacji tre?ci naszego Biuletynu.

PORUSZANIE SI? PO STRONIE BIP
W celu sprawnego poruszania si? po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywa? komputerow? mysz. Aby zapozna? si? z tre??ci? danego interesuj?cego nas dzia?u, nale?y wskaza? kursorem jego nazw? (poka?e si? tzw. ?apka kursora) w menu przedmiotowym , a nast?pnie klikn?? lewym przyciskiem myszy. Zawarto??? dzia?u lub pierwszego z poddzia?ów (je?li wyst?puj?) wy??wietli si? w polu publikacji tre??ci. Je??li w danym miejscu zamieszczono wi?ksz? ilo??? informacji publicznych to zobaczymy ich list? w postaci tytu?ów i skrótów tre??ci, z mo?liwo??ci? zapoznania si? z pe?n? tre?ci? ka?dej z informacji po wci?ni?ciu opcji wi?cej>> Aby przej?? ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale nale?y wybra? przycisk wstecz w oknie przegl?darki internetowej lub wybra? interesuj?cy nas poziom menu w ?cie?ce dost?pu do informacji. Informacja publiczna mo?e posiada? w swej tre?ci linki, czyli tzw. hiper??cza pozwalaj?ce na szybkie przemieszczanie si? pomi?dzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsy?aj?ce na inne strony www. Obecno??? linku w danej informacji mo?emy rozpozna? dzi?ki pojawieniu si? tzw. ?apki po wskazaniu kursorem jego tre??ci. Dodatkowo tre??? linku cz?sto posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkre?leniem tre??ci), od czcionki zwyk?ego tekstu. Po klikni?ciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inn? podstron? naszego Biuletynu (link wewn?trzny) lub do innego serwisu www (link zewn?trzny).

ZA??CZNIKI W BIP
Cz??? informacji publicznych udost?pnionych w naszym Biuletynie posiada format za??cznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Na ko?cu nazwy za??cznika znajduje si? podana w nawiasie wielko??? pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, nale?y klikn?? w pod??wietlon? nazw? pliku i wybra? jedn? z opcji okna dialogowego, jakie si? pojawi na ekranie.

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP
W przypadku wy??czenia jawno?ci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wy??czenia, podstaw? prawn? wy??czenia jawno??ci oraz wskazujemy organ lub osob?, które dokona?y wy??czenia, a w przypadku je?eli ograniczenie nast?pi?o ze wzgl?du na prywatno??? osoby fizycznej lub tajemnic? przedsi?biorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wy??czenia jawno?ci.Opublikował: Helena Strachanowska
Publikacja dnia: 01.01.2003
Podpisał: Helena Strachanowska
Dokument z dnia: 01.01.2003
Dokument oglądany razy: 1 123