bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.04.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana koncepcji

Witamy na stronie ...

Nazwa: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
Adres: ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
Telefon: (052) 357 36 98
Fax: (052) 357 36 98
E-mail: biblioteka@bmino.pl

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomoc? ktrej mo?na dor?cza? dokumenty elektroniczne do Urz?du:

Adres skrytki podawczej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu, za pomoc? ktrej mo?liwe jest wnoszenie poda? w formie elektronicznej:

/bminowroclaw/SkrytkaESP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomoc1 kt?? mo?na dor?a?okumenty elektroniczne do Urz?:
Adres skrytki podawczej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc3awiu, za pomoc1 kt?? mo?liwe jest wnoszenie poda??formie elektronicznej:
/bminowroclaw/SkrytkaESP
Link do formularza og??go, za po?rednictwem kt??o mo?na komunikowa?i? Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc3awiu:
pismo og??
W celu z3o?enia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Us3ug Administracji Publicznej (EPUAP) bezp3atnego konta u?ytkownika. Sk3adany dokument podpisa?o?na podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga z3o?enia odpowiedniego wniosku za po?rednictwem Biura Obs3ugi Interesant?? Kontroli Urz? Miasta Inowroc3awia, Urz? Skarbowego lub Zak3adu Ubezpiecze??o3ecznych.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z za31cznikami, jaki dor?y?o?na korzystaj1c z platformy EPUAP to 5 MB.
Skuteczne wniesienie pisma do Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc3awiu potwierdzane jest automatycznie wydawanym Urz?wym Po?wiadczeniem Przed3o?enia (UPP).

AktualnościOpublikował: Agnieszka Maciejewska
Publikacja dnia: 30.04.2021
Podpisał: Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia: 21.06.2019
Dokument oglądany razy: 155 208