bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: UCHWA?A NR XXXI/352/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROC?AWIA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu w zwi?zku z pol?czeniem filii bibliotecznych Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) uchwala si?, co nast?puje: 1. W zwi?zku z po??czeniem z dniem 1 lipca 2017 r. filii bibliotecznych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu, tj. Filii nr 1 dla Dzieci i M?odzie?y przy ul. Armii Krajowej 12 z Fili? nr 1 przy ul. Zygmunta Wilko?skiego 32, w za??czniku do uchwa?y nr XIV/221/2008 Rady Miejskiej Inowroc?awia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego Nr 31, poz. 427, z 2008 r. Nr 165, poz. 2652, z 2010 r. Nr 89, poz. 1078 i Nr 155, poz. 1938, z 2011 r. Nr 122, poz. 1031 oraz z 2015 r. poz. 2884) w cz??ci II. Filie uchyla si? pkt. 2. 2. Wykonanie uchwa?y powierza si? Prezydentowi Miasta Inowroc?awia. 3. Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od jej og?oszenia. Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Inowroc?awia Tomasz Marcinkowski

Statut

UCHWA?A
RADY MIEJSKIEJ INOWROC?AWIA
w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowroc?awiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z pó?n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.) uchwala si?, co nast?puje:


Rozdzia? 1
Postanowienia ogólne

§1

Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu, zwanej dalej „Bibliotek?”, nadaje si? statut okre?laj?cy w szczególno?ci:

1) cele i zadania Biblioteki;

2) organy Biblioteki i jej organizacj?, w tym zakres dzia?ania i lokalizacj? filii i oddzia?ów;

3) nazw? jednostki sprawuj?cej nadzór merytoryczny nad dzia?alno?ci? Biblioteki;

4) sposób gospodarowania ?rodkami finansowymi Biblioteki.


§2

Biblioteka dzia?a, w szczególno?ci, na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z pó?n. zm.);

2) ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406, z pó?n. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pó?n. zm. );

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.);

5) niniejszego statutu;


§3

1. Biblioteka jest samorz?dow? instytucj? kultury dzia?aj?ca w obr?bie krajowej sieci bibliotecznej, której nazwa brzmi: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu.

2. Nadzór merytoryczny nad dzia?alno?ci? Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Witolda Be?zy w Bydgoszczy.

3. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowroc?aw.


§4

1. Siedzib? Biblioteki jest Inowroc?aw.

2. Teren dzia?ania Biblioteki obejmuje Miasto Inowroc?aw.


§5

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowo?? prawn?.


§6

Nadzór nad Bibliotek? sprawuje organizator.


§7

1. Biblioteka u?ywa piecz?ci o tre?ci: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu.

2. W obrocie gospodarczym Biblioteka mo?e u?ywa? tak?e piecz?ci zawieraj?cych adres oraz inne dane dotycz?ce Biblioteki.


Rozdzia? 2
Cele i zadania Biblioteki


§8

1. Biblioteka zapewnia obs?ug? biblioteczn? mieszka?com Inowroc?awia oraz s?u?y rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany mi?dzybibliotecznej.

2. Biblioteka chroni, pomna?a i popularyzuje dziedzictwo kulturalne Kujaw.


§9

1. Do podstawowych zada? Biblioteki nale?y:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materia?ów bibliotecznych;

2) udost?pnianie zbiorów bibliotecznych:

a) na miejscu,

b) wypo?yczanie do domu,

c) organizowanie wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych,

d) dostarczanie materia?ów bibliotecznych osobom chorym i niepe?nosprawnym;

3) prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej, zw?aszcza informowanie o zbiorach w?asnych, innych bibliotek, muzeów i o?rodków informacji naukowej,

4) wspó?dzia?anie z archiwami w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.

2. Do zada? Biblioteki nale?y ponadto:

1) gromadzenie i archiwizowanie materia?ów bibliotecznych dotycz?cych wiedzy o regionie kujawskim oraz dokumentuj?cych jego dorobek;

2) prowadzenie dzia?alno?ci bibliograficznej oraz dokumentacyjnej;

3) prowadzenie dzia?alno?ci popularyzatorskiej, w tym popularyzacja ksi??ek i czytelnictwa;

4) prowadzenie dzia?alno?ci ekukacyjnej;

5) prowadzenie dzia?alno?ci instrukcyjno-metodycznej

3. Biblioteka mo?e podejmowa? inne dzia?ania dla zaspokojenia spo?ecznych potrzeb ?rodowiska i realizacji zasad polityki bibliotecznej.


Rozdzia? 3
Organy Biblioteki i jej organizacja


§10

1. Organem zarz?dzaj?cym Bibliotek? jest Dyrektor.

2. Dyrektor zarz?dza Bibliotek? i reprezentuje j? na zewn?trz.

3. Do obowi?zków Dyrektora nale?y w szczególno?ci:

1) ogólne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administra-cyjnych i gospodarczych;

2) wydawanie zarz?dze? wewn?trznych i innych aktów prawnych, w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu Biblioteki i regulaminu pracy;

3) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi ?rodkami finansowymi i materialnymi;

4) wykonywanie czynno?ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki;

5) sk?adanie corocznie Radzie Miejskiej Inowroc?awia sprawozdania z dzia?alno?ci Biblioteki, w szczególno?ci z wykonania zada? okre?lonych w § 9, w terminie do ko?ca I kwarta?u roku nast?puj?cego po roku, za który jest ono sk?adane.

§11

1. Dyrektora powo?uje i odwo?uje Prezydent miasta inowroc?awia;

2. Kandydata na Dyrektora wy?ania si? w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisj? konkursow? powo?ywan? przez Prezydenta Miasta Inowroc?awia

3. Prezydent Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynno?ci z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem s?u?bowym;

4. Zast?pc? Dyrektora powo?uje i odwo?uje Dyrektor po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Inowroc?awia.


§12

1. W sk?ad Biblioteki wchodz? nast?puj?ce komórki organizacyjne:

1) Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

2) Wypo?yczalnia dla Doros?ych;

3) Czytelnia Biblioteki G?ónej;

4) Czytelnia Regionalna;

5) Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny;

6) Dzia? Organizacyjno-Administracyjny;

7) G?ówny Ksi?gowy;

8) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki;

9) Stanowisko ds. Bibliograficzno-Informacyjnych.

2. Struktur? organizacyj? i zadania poszczególnych komórek organizacujnych okre?la Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

3. W razie potrzeby Dyrektor mo?e utworzy? w miejsce jednoosobowych stanowisk pracy wieloosobowe komórki organizacyjne.

§13

1. Biblioteka prowadzi oddzia?y i filie.

2. Wykaz oddzia?ów i filii, ich lokalizacj? i zakres dzia?ania okre?la za??cznik do uchwa?y.


§14

1. W Bibliotece zatrudnia si? pracowników dzia?alno?ci podstawowej, administracyjnej oraz obs?ugi. W miar? potrzeb mog? by? zatrudniani specjali?ci z ró?nych dziedzin zwi?zanych z dzia?alno?ci? Biblioteki.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.


§15

1. Przy bibliotece mo?e dzia?a? Rada Biblioteczna, zwana dalej „Rad?”, jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora.

2. Rada dzia?a na podstawie regulaminu nadanego przez Dyrektora, okre?laj?cego w szczególno?ci tryb jej pracy oraz zakres kompetencji.

3. Cz?onków Rady powo?uje Dyrektor spo?ród przedstawicieli ?rodowisk twórczych, zwi?zków twórczych oraz osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Inowroc?awia.

4. Do zada? Rady nale?y wydawanie opinii i doradzanie Dyrektorowi w sprawach g?ównych kierunków rozwoju oraz w innych problemach wa?nych dla prawid?owego funkcjonowania Biblioteki.

Rozdzia? 4
Sposób gospodarowania ?rodkami finansowymi


§16

1. Biblioteka prowadzi gospodark? finansow? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizaowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej;

2. Biblioteka jest zobowi?zana do przedk?adania rocznych sprawozda? finansowych Prezydentowi Miasta Inowroc?awia nie pó?niej ni? w ci?gu 3 miesi?cy od dnia bilansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pó?n. zm.).

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Inowroc?awia, nie pó?niej ni? 6 miesi?cy od dnia bilansowego.


§17

1. ?ród?ami finansowania dzia?alno?ci Biblioteki s?:

1) wp?ywy z prowadzonej dzia?alno?ci, w tym ze sprzeda?y sk?adników maj?tku ruchomego;

2) wp?ywy z najmu i dzier?awy sk?adników maj?tkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z bud?etu Miasta Inowroc?awia;

4) ?rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych ?róde?.


§18

1. Us?ugi ?wiadczone przez Bibliotek? s? ogólnie dost?pne i bezp?atne, z zastrze?eniem ust. 2.

2. Op?aty mog? by? pobierane za us?ugi okre?lone w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki, w tym wysoko?? op?at, o których mowa w ust. 2, okre?la regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.


§ 19

1. Do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw i obowi?zków wymagane jest wspó?dzia?anie dwóch osób: dyrektora i g?ównego ksi?gowego, albo ka?dej z tych osób wraz z pe?nomocnikiem, z zastrze?eniem ust. 2.

2. Do ustanawiania pe?nomocników upowa?niony jest wy??cznie Dyrektor.


Rozdzia? 5
Postanowienia ko?cowe


§20

Statut uchwala Rada Miejska Inowroc?awia. Zmian w statucie dokonuje si? w trybie okre?lonym dla jego nadania.


§21

Traci moc uchwa?a nr XXIII/275/2004 Rady Miejskiej Inowroc?awia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 80, poz. 1376).

§24

Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


ZA??CZNIK

Wykaz oddzia?ów i filii Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu,ich lokalizacja i zakres dzia?ania

I . Biblioteka G?ówna, ul. Jana Kili?skiego 16

1.Czytelnia G?ówna
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów na miejscu

2.Wypo?yczalnia dla Doros?ych
udost?pnianie zbiorów doros?ym czytelnikom

3.Oddzia? dla Dzieci
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów dzieciom

4.Czytelnia Regionalna
udost?pnianie zbiorów dotycz?cych wszelkich dziedzin ?ycia regionu

II.Filie

1.Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilko?skiego 32
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

2.Filia nr 1 dla Dzieci i M?odzie?y, ul. Armii Krajowej 12
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów dzieciom i m?odzie?y

3.Filia nr 2, ul. Stanis?awa Przybyszewskiego 119
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

4.Filia nr 2 dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 6
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów dzieciom

5.Filia nr 3, ul. Szarych Szeregów 2
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

6.Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

7.Filia nr 5, ul. Pozna?ska 97
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów pacjentom i personelowi Publicznego Specjalistycznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej

8.Filia nr 7, ul. Marulewska 7
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

9.Filia nr 12 dla Ludzi Niepe?nosprawnych, ul. Jana Kili?skiego 16
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów, w tym zbiorów specjalnych dzieciom, m?odzie?y i osobom doros?ym niepe?nosprawnymOpublikował: Helena Strachanowska
Publikacja dnia: 30.09.2015
Podpisał: Helena Strachanowska
Dokument z dnia: 01.11.2004
Dokument oglądany razy: 1 170