bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

Regulamin organizacji
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowroc?awiu


Cz??? ogólna
Cz??? ogólna


1. Na czele Biblioteki Miejskiej stoi Dyrektor, który:

kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci Biblioteki, reprezentuje j? na zewn?trz i jest za ni? odpowiedzialny, ma prawo do zawierania i podpisywania umów,
zatrudnia, zwalnia i awansuje wszystkich pracowników Biblioteki
sprawuje nadzór nad wszystkimi pracownikami Biblioteki,
ustala, wzgl?dnie zatwierdza, zakres dzia?ania komórek organizacyjnych i zakres czynno?ci poszczególnych pracowników.

2. Dyrektor dzia?a przy pomocy g?ównego ksi?gowego.

3. G?ówny ksi?gowy czuwa nad zgodn? z obowi?zuj?cymi przepisami realizacj? bud?etu, nadzoruje pracowników ksi?gowo?ci i innych komórek organizacyjnych zwi?zanych z gospodark? finansow? Biblioteki.

4. Dla zapewnienia w?a?ciwej organizacji pracy i funkcjonowania w Bibliotece dzia?aj? nast?puj?ce komórki organizacyjne:

Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
Dzia? Udost?pniania Zbiorów,
Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny,
Dzia? Organizacyjno-Administracyjny,
Ksi?gowo??,
Dzia? Komputeryzacji Biblioteki


Cz??? szczegó?owa

Zakres zada? komórek organizacyjnych Biblioteki Miejskiej


1. Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Wykonuje ca?okszta?t prac zwi?zanych z gromadzeniem i opracowanie zbiorów:

utrzymuje sta?y kontakt z placówkami handluj?cymi ksi??kami
na bie??co ?ledzi nowo?ci i zapowiedzi wydawnicze,
prowadzi rejestracj? i selekcj? darów,
realizuje ?rodki bud?etowe na zakup ksi??ek dla placówek sieci miejskiej
prowadzi rozliczenia finansowe z zakupów ksi?gozbioru,
prowadzi dokumentacj? ubytków w ksi?gozbiorach,
opracowuje ksi?gozbiór dla placówek sieci miejskiej,
prowadzi katalog centralny,
udziela pomocy fachowej pracownikom sieci miejskiej w zakresie opracowania zbiorów,
utrzymuje sta?y kontakt z kierownikami placówek sieci miejskiej w zakresie gromadzenia i podzia?u zakupionych ksi??ek.

2. Dzia? Udost?pniania Zbiorów
Wykonuje ca?okszta?t prac z zakresu ró?norodnych form udost?pniania zbiorów i upowszechniania czytelnictwa poprzez nast?puj?ce placówki:

Wypo?yczalnia dla Doros?ych Biblioteki G?ównej,
Czytelnia Biblioteki G?ównej,
Oddzia? dla Dzieci Biblioteki G?ównej
Filia Nr l przy ul. Wilko?skiego 32,
Filia Nr 2 przy ul. Chemiczna 9,
Filia Nr 3 przy ul. Szarych Szeregów 2,
Filia Nr 4 przy ul. Poprzecznej 29,
Filia Nr 5 w Szpitalu Miejskim,
Filia Nr 7 przy ul. Marulewskiej 7,
Filia Nr 12 dla Ludzi Niepe?nosprawnych w Bibliotece G?ównej,
Filia Nr l dla Dzieci i M?odzie?y przy ul. Armii Krajowej 12,
Filia Nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5

i szczegó?owe zadania wynikaj?ce z postanowie? zawartych w regulaminach placówek:

udost?pnianie wszelkiego typu zbiorów,
udzielanie wszelkiego typu informacji,
opracowywanie zestawów bibliograficznych dla czytelników, instytucji i u?ytku wewn?trznego
prowadzenie dzia?alno?ci wystawienniczej,
prowadzenie katalogów i kartotek,
prowadzenie lekcji bibliotecznych, przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek,
o organizowanie planowanych form pracy kulturalno-o?wiatowej i upowszechnieniowej,

3. Dzia? Instrukcyjno- Metodyczny

organizuje i nadzoruje sie? bibliotek publicznych na terenie miasta, ?ci?le wspó?pracuje z Bibliotek? Wojewódzk?,
prowadzi dokszta?canie i instrukta? dla pracowników bibliotek publicznych sieci miejskiej i powiatu inowroc?awskiego,
prowadzi gabinet instrukcyjno-metodyczny,
inicjuje, udziela pomocy i realizuje wszelkie akcje upowszechnieniowe i kulturalno-o?wiatowe w placówkach sieci miejskiej i powiatu inowroc?awskiego,
utrzymuje kontakty z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb o?wiatowych i kulturalnych spo?ecze?stwa Inowroc?awia,
przygotowuje materia?y metodyczne do pracy upowszechnieniowej,
o opracowuje zbiorcze plany i sprawozdania bibliotek ca?ej sieci miejskiej i powiatu inowroc?awskiego.

4. Dzia? Organizacyjno-Administracyjny

za?atwia sprawy zwi?zane z zarz?dzaniem nieruchomo?ciami u?ytkowanymi przez Bibliotek?,
organizuje prac? personelu gospodarczego i nadzoruje jego dzia?alno??,
za?atwia sprawy zaopatrzenia pracowników w odzie? ochronn?, a placówki w materia?y biurowe, ?rodki czysto?ci, narz?dzia, meble, maszyny itp.,
prowadzi kancelari?, ekspedycj? przesy?ek pocztowych i archiwum akt,
za?atwia sprawy osobowe, socjalne, bytowe i p?ac
prowadzi sprawozdawczo?? i statystyk? spraw osobowych,
prowadzi sprawy dotycz?ce remontów, konserwacji sprz?tu i wszelkiego rodzaju napraw.

5. Ksi?gowo??

opracowuje projekty preliminarzy bud?etowych,
realizuje bud?et Biblioteki i przeprowadza rozliczenia finansowe,
opracowuje sprawozdania z wykonania bud?etu oraz okresowe analizy,
prowadzi kontrol? dzia?alno?ci finansowej filii,
prowadzi ca?okszta?t rozlicze? z ZUS-em.

6. Dzia? Komputeryzacji Biblioteki

administrowanie lokaln? sieci? komputerow? oraz nadzór nad jej rozbudow?,
konsultacja, instrukta? i pomoc u?ytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obs?ugi urz?dze? komputerowych, a tak?e korzystanie z zasobów Internetu,
nadzór nad eksploatacj? posiadanego oprogramowania,
opieka i nadzór nad sprz?tem komputerowym,
wdra?anie nowych systemów informatycznych,
doradztwo przy wyborze, zakupie oraz wdra?aniu systemów
informatycznych oraz oprogramowania,
rejestracja awarii, diagnozowanie przyczyn wyst?pienia awarii sprz?tu komputerowego oraz odpowiedzialno?? za ich bezzw?oczne w miar? mo?liwo?ci technicznych napraw?,
archiwizacja i ochrona baz danych,
udzia? w pracach dotycz?cych opracowania witryny www Biblioteki Miejskiej Inowroc?awia i ci?g?a modyfikacja.Opublikował: Helena Strachanowska
Publikacja dnia: 01.01.2003
Podpisał: Helena Strachanowska
Dokument z dnia: 01.01.2003
Dokument oglądany razy: 1 721