bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.11.2004, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana statutu

Statut

STATUT
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu

Rozdzia? 1
Przepisy ogólne

§ 1


Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu, zwana dalej „Bibliotek?", dzia?a na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (1)Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz 2002 r. Nr 113, poz. 984);
2) ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96);
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203);
5) niniejszego statutu.
6) porozumienia z dnia 10 lipca 2002 r. W sprawie powierzenia Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu wykonywania zada? powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu inowroc?awskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko_Pomorskiego Nr 107, poz 2205)


§ 2


l. Biblioteka jest samorz?dow? instytucj? kultury dzia?aj?c? w obr?bie krajowej sieci bibliotecznej.
2.Nadzór merytoryczny nad dzia?alno?ci? Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.
3.Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowroc?aw.


§ 3


Siedzib? Biblioteki jest Inowroc?aw ul. Jana Kili?skiego 16, a terenem jej dzia?ania powiat inowroc?awski.


§ 4


Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowo?? prawn?.


§ 5


Nadzór nad Bibliotek? sprawuje Prezydent Miasta Inowroc?awia, z wyj?tkiem spraw zastrze?onych do kompetencji innych organów lub jednostek.


§ 6


1. Biblioteka u?ywa piecz?ci o tre?ci „Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu".
2. W obrocie gospodarczym Biblioteka mo?e u?ywa? tak?e piecz?ci zawieraj?cych adres oraz inne dane dotycz?ce Biblioteki.

Rozdzia? 2
Cele i zadania Biblioteki


§ 7


1. Biblioteka zapewnia obs?ug? biblioteczn? mieszka?com miasta Inowroc?awia i powiatu inowroc?awskiego oraz s?u?y rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany mi?dzybibliotecznej.
2. Biblioteka chroni, pomna?a i popularyzuje dziedzictwo kulturalne Kujaw.


§ 8


Do podstawowych zada? Biblioteki nale?y:
1) gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materia?ów bibliotecznych, s?u??cych realizacji potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta?ceniowych spo?ecze?stwa,
2) gromadzenie i archiwizowanie materia?ów bibliotecznych dotycz?cych wiedzy o regionie kujawskim oraz dokumentuj?cych jego dorobek,
3) udost?pnianie zbiorów bibliotecznych:
a) na miejscu,
b) wypo?yczanie do domu,
c) organizowanie wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych,
d) dostarczanie do domów materia?ów bibliotecznych osobom chorym i niepe?nosprawnym,
4) prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno-bibliograficznej,
5) popularyzacja ksi??ki i czytelnictwa,
6) wspó?dzia?anie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb o?wiatowych i kulturalnych spo?ecze?stwa,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
8) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi w powiecie inowroc?awskim
Biblioteka mo?e podejmowa? inne dzia?ania dla zaspokojenia spo?ecznych potrzeb ?rodowiska i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

Rozdzia? 3
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9


1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia?alno?ci?, reprezentuje Bibliotek? na zewn?trz i jest za ni? odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo?uje i odwo?uje Prezydent Miasta Inowroc?awia, który jednocze?nie wykonuje uprawnienia zwierzchnika s?u?bowego wobec dyrektora.
3. Dyrektor dzia?a przy pomocy g?ównego ksi?gowego.
4. Dla zapewnienia w?a?ciwej organizacji pracy i funkcjonowania w Bibliotece dzia?aj? nast?puj?ce komórki organizacyjne:
1) Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
2) Dzia? Udost?pniania Zbiorów,
3) Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny,
4) Dzia? Komputeryzacji Biblioteki,
5) Ksi?gowo??
6) Dzia? Organizacyjno-Administracyjny


§ 10


1. Biblioteka prowadzi oddzia?y i filie.
2. Wykaz oddzia?ów i filii, ich lokalizacj? i zakres dzia?ania okre?la za??cznik do statutu.


§ 11


1. W Bibliotece zatrudnia si? pracowników dzia?alno?ci podstawowej, administracyjnej oraz obs?ugi. W miar? potrzeby mog? by? zatrudniani specjali?ci z ró?nych dziedzin zwi?zanych z dzia?alno?ci? Biblioteki.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.


§ 12


Szczegó?ow? organizacj? wewn?trzn? Biblioteki okre?la regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasi?gni?ciu opinii organizatora oraz dzia?aj?cych w niej organizacji zwi?zkowych i stowarzysze? twórców.

Rozdzia? 4
IV Gospodarka finansowa Biblioteki


§ 13


1. Biblioteka prowadzi w szczególno?ci dzia?alno?? w zakresie upowszechniania kultury.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon? i nabyt? cz??ci? mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodark? w ramach posiadanych ?rodków, kieruj?c si? zasadami efektywno?ci ich wykorzystania.
3. Podstaw? gospodarki finansowej Biblioteki jest plan jej dzia?alno?ci zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysoko?ci dotacji organizatora.
4. Biblioteka sk?ada organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe ze swojej dzia?alno?ci.


§ 14


1. Biblioteka pokrywa koszty bie??cej dzia?alno?ci i zobowi?zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Biblioteki s?:
1) wp?ywy z prowadzonej dzia?alno?ci, w tym ze sprzeda?y sk?adników maj?tku ruchomego, z wyj?tkiem zabytków,
2) wp?ywy z najmu i dzier?awy sk?adników maj?tkowych,
2) dotacje z bud?etu Miasta Inowroc?awskiego
3) dotacje z bud?etu Powiatu Inowroc?awskiego
4) ?rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5) ?rodki pochodz?ce z innych ?róde?.


§ 15


1. Biblioteka mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? wed?ug ogólnych zasad okre?lonych w odr?bnych przepisach.
2. Dochód z dzia?alno?ci gospodarczej przeznacza si? na dzia?alno?? statutow?.

Za??cznik do Statutu
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowroc?awiu

Wykaz oddzia?ów i filii
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu:
lokalizacja i zakres dzia?ania

I. Biblioteka G?ówna, ul. Jana Kili?skiego 16
1. Czytelnia G?ówna
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów na miejscu

2. Wypo?yczalnia dla Doros?ych
udost?pnianie zbiorów doros?ym czytelnikom

3. Oddzia? dla Dzieci
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów dzieciom
4. Czytelnia Regionalna udost?pnianie zbiorów dotycz?cych wszelkich dziedzin ?ycia regionu

II. Filie
1. Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilko?skiego 32
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

2. Filia nr 1 dla Dzieci i M?odzie?y, ul. Armii Krajowej 12
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów dzieciom i m?odzie?y

3. Filia nr 2, ul. Stanis?awa Przybyszewskiego 119
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

4. Filia nr 2 dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 6
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów dzieciom

5. Filia nr 3, ul. Szarych Szeregów 2
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

6. Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

7. Filia nr 5, ul. Pozna?ska 97
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów pacjentom i personelowi Publicznego Specjalistycznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej

8. Filia nr 7, ul. Marulewska 7
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

9. Filia nr 10, ul. Toru?ska 10
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów

10. Filia nr 12 dla Ludzi Niepe?nosprawnych, ul. Jana Kili?skiego 16 upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorów, w tym zbiorów specjalnych dzieciom, m?odzie?y i osobom doros?ym niepe?nosprawnym

Uchwala nr XXIII/275/2004 Rady Miejskiej Inowroc?awia z dnia 28 pa?dziernika 2004 r.Opublikował: Helena Strachanowska
Publikacja dnia: 01.11.2004
Podpisał: Helena Strachanowska
Dokument z dnia: 01.11.2004
Dokument oglądany razy: 507