bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Rejestr aktualno?ci usuni?tych (z dnia: 08.08.2016, zmiana z dnia 21.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany kosmetyczne
 • Strona g?wna (z dnia: 08.08.2016, zmiana z dnia 21.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany kosmetyczne
 • Strona główna (z dnia: 21.06.2019, zmiana z dnia 06.05.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie koncepcji Dyrektora
 • Strona główna (z dnia: 30.04.2021, zmiana z dnia 30.04.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana koncepcji
 • Aktualno?ci (z dnia: 01.01.2003, zmiana z dnia 21.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany kosmetyczne
 • Statut (z dnia: 22.05.2008, zmiana z dnia 09.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwa?a nr XLVI/659/2010 Rady Miejskiej inowroc?awia z dnia 27 wrze?nia 2010 r. w sprawie likwidacji Filii nr 10 oraz zmiany uchwa?y w sprawie nadania ststutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu
 • Statut (z dnia: 09.10.2010, zmiana z dnia 09.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwa?a nr VIII/87/2011 Rady Miasta Inowroc?awia z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie nadania ststutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu
 • Statut (z dnia: 09.05.2011, zmiana z dnia 09.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwa?a nr XII/106/2015 Rady Miasta Inowroc?awia z dnia 22 wrze?nia 2015 r.zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie nadania ststutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu.
 • Statut (z dnia: 30.09.2015, zmiana z dnia 05.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  UCHWA?A NR XXXI/352/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROC?AWIA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu w zwi?zku z pol?czeniem filii bibliotecznych Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) uchwala si?, co nast?puje: 1. W zwi?zku z po??czeniem z dniem 1 lipca 2017 r. filii bibliotecznych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu, tj. Filii nr 1 dla Dzieci i M?odzie?y przy ul. Armii Krajowej 12 z Fili? nr 1 przy ul. Zygmunta Wilko?skiego 32, w za??czniku do uchwa?y nr XIV/221/2008 Rady Miejskiej Inowroc?awia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego Nr 31, poz. 427, z 2008 r. Nr 165, poz. 2652, z 2010 r. Nr 89, poz. 1078 i Nr 155, poz. 1938, z 2011 r. Nr 122, poz. 1031 oraz z 2015 r. poz. 2884) w cz??ci II. Filie uchyla si? pkt. 2. 2. Wykonanie uchwa?y powierza si? Prezydentowi Miasta Inowroc?awia. 3. Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od jej og?oszenia. Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Inowroc?awia Tomasz Marcinkowski
 • Statut (z dnia: 05.10.2017, zmiana z dnia 21.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana statutu
 • Misja (z dnia: 01.01.2003, zmiana z dnia 21.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany kosmetyczne
 • Rejestr stron usuni?tych (z dnia: 01.01.2003, zmiana z dnia 21.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany kosmetyczne
 • Inne informacje (z dnia: 01.01.2003, zmiana z dnia 21.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany kosmetyczne
 • Statut (z dnia: 01.11.2004, zmiana z dnia 22.05.2008)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana statutu


Opublikował: Helena Strachanowska
Publikacja dnia: 01.11.2004
Podpisał: Helena Strachanowska
Dokument z dnia: 01.01.2003
Dokument oglądany razy: 2 873